Donations


Donation by Gold members >= 5000 kr.
     
     

Donation by Silver members >= 2500 kr.
     
     

Donation by Bronze members >= 500 kr.
Susheel & Usha Vig Swati Joshi & Family Anuradha Singh & Family
Shrikant & Sateja Bhalekar Archana Maurya & Family Pankaj Dakhane & Smita Pankaj Dakhane
Donation by members >= 200 kr.
Pankaj Goyal Reshu Goyal